RSS http://kabar.kg/kyr/rss/ Wed, 20 Sep 2017 04:27:05 +0600 Kabar.kg 60 Бишкектеги талкаланган “Көз айнек” арт-инсталляциясы оңдолду Tue, 19 Sep 2017 19:10:29 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkektegi-talkalangan-k-z-ainek-art-installiatciiasy-o-doldu/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkektegi-talkalangan-k-z-ainek-art-installiatciiasy-o-doldu/ Президенттикке талапкерлердин шайлоо бюллетениндеги катар саны аныкталды Tue, 19 Sep 2017 19:07:03 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/prezidenttike-talapkerlerdin-shailoo-biulletenindegi-katar-sany-anyktaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/prezidenttike-talapkerlerdin-shailoo-biulletenindegi-katar-sany-anyktaldy/ Видео жаңылыктар 19 09 17 Tue, 19 Sep 2017 18:23:25 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-19-09-17/ http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-19-09-17/ Зилалиев жумушчу сапары менен Баткенге келди Tue, 19 Sep 2017 18:19:23 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zilaliev-zhumushchu-sapary-menen-batken-oblusuna-keldi/ http://kabar.kg/kyr/news/zilaliev-zhumushchu-sapary-menen-batken-oblusuna-keldi/ БШК “Кыргызстанда шайлоо процессин реформалоо” деген темада коомдук диалог өткөрдү Tue, 19 Sep 2017 18:07:16 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bshk-kyrgyzstanda-shailoo-protcessin-reformaloo-degen-temada-koomduk-dialog-tk-rd/ http://kabar.kg/kyr/news/bshk-kyrgyzstanda-shailoo-protcessin-reformaloo-degen-temada-koomduk-dialog-tk-rd/ Генерал И.Исаков: Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын туруктуулугуна эбегейсиз салым кошкон Tue, 19 Sep 2017 18:00:46 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/general-i.isakov-sooronbai-zheenbekov-kyrgyzstandyn-turuktuuluguna-ebegeisiz-salym-koshkon/ http://kabar.kg/kyr/news/general-i.isakov-sooronbai-zheenbekov-kyrgyzstandyn-turuktuuluguna-ebegeisiz-salym-koshkon/ Ош клиникалык ооруканасы экологиялык жана техникалык талаптарга таптакыр жооп бербейт Tue, 19 Sep 2017 17:54:54 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/klinikalyk-oorukanasy-ekologiialyk-zhana-tekhnikalyk-talaptarga-taptakyr-zhoop-berbeit/ http://kabar.kg/kyr/news/klinikalyk-oorukanasy-ekologiialyk-zhana-tekhnikalyk-talaptarga-taptakyr-zhoop-berbeit/ Исаков Нарындын жаштары менен жолугушту Tue, 19 Sep 2017 17:43:58 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/isakov-naryndyn-zhashtary-menen-zholugushtu/ http://kabar.kg/kyr/news/isakov-naryndyn-zhashtary-menen-zholugushtu/ Милиция таяк менен баланы урган кишиге карата кылмыш ишин козгоду Tue, 19 Sep 2017 17:29:11 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/militciia-taiak-menen-balany-urgan-kshige-karata-kylmysh-ishin-kozgodu/ http://kabar.kg/kyr/news/militciia-taiak-menen-balany-urgan-kshige-karata-kylmysh-ishin-kozgodu/ Шашылыш билдирүү! 23-сентябрдан тарта кескин суук болуп, үшүк жүрөт Tue, 19 Sep 2017 17:19:38 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/shashylysh-bildir-23-sentiabrdan-tarta-keskin-suuk-bolup-sh-k-zh-r-t/ http://kabar.kg/kyr/news/shashylysh-bildir-23-sentiabrdan-tarta-keskin-suuk-bolup-sh-k-zh-r-t/ Ж.Байдилдеев, жаш илимпоз, тарыхчы: Улуу кыргыз көчүн улантуучу С.Жээнбековду колдойлу! Tue, 19 Sep 2017 17:00:56 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zh.baidildeev-zhash-ilimpoz-tarykhchy-uluu-kyrgyz-k-ch-n-ulantuuchu-sooronbaizheenbekovdu-koldoilu/ http://kabar.kg/kyr/news/zh.baidildeev-zhash-ilimpoz-tarykhchy-uluu-kyrgyz-k-ch-n-ulantuuchu-sooronbaizheenbekovdu-koldoilu/ Кыргыз тилинин кадыр-баркын жогорулатуу максатында маданий иш чара өткөрүлдү (сүрөт) Tue, 19 Sep 2017 16:33:48 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyz-tilinin-kadyr-barkyn-zhogorulatuu-maksatynda-madanii-ish-chara-tk-r-ld-s-r-t/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyz-tilinin-kadyr-barkyn-zhogorulatuu-maksatynda-madanii-ish-chara-tk-r-ld-s-r-t/ Афиша: Чоң экранда коюлуучу тасмалардын тизмеги жана убактысы менен таанышып алыңыз Tue, 19 Sep 2017 16:23:24 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/afisha-cho-ekranda-koiuluchu-tasmalardyn-tizmegi-zhana-ubaktysy-menen-taanyshyp-aly-yz/ http://kabar.kg/kyr/news/afisha-cho-ekranda-koiuluchu-tasmalardyn-tizmegi-zhana-ubaktysy-menen-taanyshyp-aly-yz/ Президенттикке талапкерлердин чучукулак кармоосу Т.Сариевдин өтүнүчү менен жылдырылды Tue, 19 Sep 2017 16:21:46 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/prezidenttikke-talapkerlerdin-chuchukulak-karmoosu-t.sarievdin-t-n-ch-menen-zhyldyryldy/ http://kabar.kg/kyr/news/prezidenttikke-talapkerlerdin-chuchukulak-karmoosu-t.sarievdin-t-n-ch-menen-zhyldyryldy/ 34 жаштагы Юлия Давыдова ислам динин кабыл алды Tue, 19 Sep 2017 16:07:54 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/34-zhashtagy-iuliia-davydova-islam-dinin-kabyl-aldy/ http://kabar.kg/kyr/news/34-zhashtagy-iuliia-davydova-islam-dinin-kabyl-aldy/ Акрам Мадумаров: Маанилүү долбоорлорду дайыма колдойбуз Tue, 19 Sep 2017 15:57:33 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/akram-madumarov-maanil-dolboorlordu-daiyma-koldoibuz/ http://kabar.kg/kyr/news/akram-madumarov-maanil-dolboorlordu-daiyma-koldoibuz/ Бишкектеги “Жаштар” паркын оңдоо иштери башталды Tue, 19 Sep 2017 15:42:56 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkektegi-zhashtar-parkyn-o-doo-ishteri-bashtaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkektegi-zhashtar-parkyn-o-doo-ishteri-bashtaldy/ Спортчу РусланТүмөнбаев: Сооронбай Жээнбеков спортко өзгөчө көңүл бурган мамлекет башчысы болот Tue, 19 Sep 2017 15:39:24 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/sportchu-ruslant-m-nbaev-sooronbai-zheenbekov-sportko-zg-ch-k-l-burgan-mamleket-bashchysy-bolot/ http://kabar.kg/kyr/news/sportchu-ruslant-m-nbaev-sooronbai-zheenbekov-sportko-zg-ch-k-l-burgan-mamleket-bashchysy-bolot/ Казакстан миграция саясатын өзгөртүүгө ниеттенүүдө Tue, 19 Sep 2017 15:27:52 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kazakstan-migratciia-saiasatyn-zg-rt-g-nietten-d/ http://kabar.kg/kyr/news/kazakstan-migratciia-saiasatyn-zg-rt-g-nietten-d/ Тажикстанда коррупция менен күрөшүү агенттигинин мурдагы башчысы 15 жылга кесилди Tue, 19 Sep 2017 15:25:10 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/tazhikstanda-korruptciia-menen-k-r-sh-agenttiginin-murdagy-bashchysy-15-zhylga-kesildi/ http://kabar.kg/kyr/news/tazhikstanda-korruptciia-menen-k-r-sh-agenttiginin-murdagy-bashchysy-15-zhylga-kesildi/ Эмне үчүн Сооронбай Жээнбеков? Түз жүргөндөн түңүлбө! Tue, 19 Sep 2017 15:09:28 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/emne-ch-n-sooronbai-zheenbekov-t-z-zh-rg-nd-n-t-lb/ http://kabar.kg/kyr/news/emne-ch-n-sooronbai-zheenbekov-t-z-zh-rg-nd-n-t-lb/ 142 өлкө БУУну реформалоо сунушун колдошту Tue, 19 Sep 2017 14:34:50 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/142-lk-buunu-reformaloo-sunushun-koldoshtu/ http://kabar.kg/kyr/news/142-lk-buunu-reformaloo-sunushun-koldoshtu/ Ашхабаддагы Азия оюндары: КР курамасы фудзал боюнча Иран менен беттешет Tue, 19 Sep 2017 14:25:27 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ashkhabaddagy-aziia-oiundary-kr-kuramasy-fudzal-boiuncha-iran-menen-betteshet/ http://kabar.kg/kyr/news/ashkhabaddagy-aziia-oiundary-kr-kuramasy-fudzal-boiuncha-iran-menen-betteshet/ Мэрия аз камсыз болгондорду көмүр жана отун менен камсыз кылат Tue, 19 Sep 2017 14:11:19 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/meriia-az-kamsyz-bolgondordu-k-m-r-zhana-otun-menen-kamsyz-kylat/ http://kabar.kg/kyr/news/meriia-az-kamsyz-bolgondordu-k-m-r-zhana-otun-menen-kamsyz-kylat/ Эки бала тарабынан зордукталган баланын ишин Акыйкатчы көзөмөлүнө алды Tue, 19 Sep 2017 14:02:32 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/eki-bala-zorduktagan-balanyn-ishin-akyikatchy-k-z-m-l-n-aldy/ http://kabar.kg/kyr/news/eki-bala-zorduktagan-balanyn-ishin-akyikatchy-k-z-m-l-n-aldy/ “Улут болсоң – тилиң менен улутсуң” аттуу иш чара өткөрүлөт Tue, 19 Sep 2017 13:49:23 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kalaada-ulut-bolso-tili-menen-ulutsu-attuu-ish-chara-tk-r-l-t/ http://kabar.kg/kyr/news/kalaada-ulut-bolso-tili-menen-ulutsu-attuu-ish-chara-tk-r-l-t/ Бишкектеги ири көз айнекти сындырып кетишти Tue, 19 Sep 2017 13:38:33 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkektegi-iri-k-z-ainekti-syndyryp-ketishti/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkektegi-iri-k-z-ainekti-syndyryp-ketishti/ 20 миңден ашык алайлыктар Сооронбай Жээнбековго колдоо көрсөтүштү! Tue, 19 Sep 2017 13:24:25 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/20-mi-den-ashyk-alailyktar-sooronbai-zheenbekovgo-koldoo-k-rs-t-sht/ http://kabar.kg/kyr/news/20-mi-den-ashyk-alailyktar-sooronbai-zheenbekovgo-koldoo-k-rs-t-sht/ Ташкентте кыргыз-өзбек бизнес-форуму өтөт Tue, 19 Sep 2017 12:59:21 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/tashkentte-kyrgyz-zbek-biznes-forumu-t-t/ http://kabar.kg/kyr/news/tashkentte-kyrgyz-zbek-biznes-forumu-t-t/ Нарында гемодиализ аппаратын алып келүүгө даярдыктар жүрүп жатат Tue, 19 Sep 2017 12:26:25 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/narynda-gemodializ-apparatyn-alyp-kel-g-daiardyktar-zh-r-p-zhatat/ http://kabar.kg/kyr/news/narynda-gemodializ-apparatyn-alyp-kel-g-daiardyktar-zh-r-p-zhatat/