RSS http://kabar.kg/kyr/rss/ Wed, 26 Jul 2017 02:16:16 +0600 Kabar.kg 60 Видео жаңылыктар 25 07 17 Tue, 25 Jul 2017 19:05:24 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-25-07-17/ http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-25-07-17/ Ошто медресе жаштары кесиптик шыктарга окутулууда Tue, 25 Jul 2017 18:24:58 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/oshto-medrese-zhashtary-kesipke-okutuluuda/ http://kabar.kg/kyr/news/oshto-medrese-zhashtary-kesipke-okutuluuda/ Өзбекстанда кененин уусунан эки киши каза болду Tue, 25 Jul 2017 18:13:52 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zbekstanda-kenenin-uusunan-eki-kishi-kaza-boldu/ http://kabar.kg/kyr/news/zbekstanda-kenenin-uusunan-eki-kishi-kaza-boldu/ Мен үчүн ар бир жаңы чет тили – жаңы дүйнө, жаңы кадам – Үмүт Кыдыргычова Tue, 25 Jul 2017 17:49:15 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/men-ch-n-ar-bir-zha-y-chet-tili-zha-y-d-in-zha-y-kadam-m-t-kydyrgychova/ http://kabar.kg/kyr/news/men-ch-n-ar-bir-zha-y-chet-tili-zha-y-d-in-zha-y-kadam-m-t-kydyrgychova/ Президенттикке талапкерлер кыргыз тил боюнча тестти эки баскыч менен тапшырат - Улуттук комиссия Tue, 25 Jul 2017 17:30:40 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/prezidenttikke-talapkerler-kyrgyz-til-boiuncha-testti-eki-baskych-menen-tapshyrat-uluttuk-komissiia/ http://kabar.kg/kyr/news/prezidenttikke-talapkerler-kyrgyz-til-boiuncha-testti-eki-baskych-menen-tapshyrat-uluttuk-komissiia/ МКК биометрикалык маалыматтарды топтоо мобилдик тобунун ишин убактылуу жандандырат Tue, 25 Jul 2017 17:23:47 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/mkk-biometrikalyk-maalymattardy-toptoo-mobildik-tobunun-ishin-ubaktyluu-zhandandyrat/ http://kabar.kg/kyr/news/mkk-biometrikalyk-maalymattardy-toptoo-mobildik-tobunun-ishin-ubaktyluu-zhandandyrat/ Кыргызстандын журналисттери Reuters мастер-класстарына катыша алышат Tue, 25 Jul 2017 17:05:57 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstandyn-zhurnalistteri-reuters-master-klasstaryna-katysha-alyshat/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstandyn-zhurnalistteri-reuters-master-klasstaryna-katysha-alyshat/ Форум өткөндөн кийин Курманжан Датка музейи Tue, 25 Jul 2017 17:02:12 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/forum-tk-nd-n-kiiin-kurmanzhan-datka-muzeii/ http://kabar.kg/kyr/news/forum-tk-nd-n-kiiin-kurmanzhan-datka-muzeii/ Түрк тилдүү мамлекеттердин музыканттары Балкан өлкөлөрүнө турнеге чыкты Tue, 25 Jul 2017 16:50:23 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/t-rk-tild-mamleketterdin-muzykanttary-balkan-lk-l-r-n-turnege-chykty/ http://kabar.kg/kyr/news/t-rk-tild-mamleketterdin-muzykanttary-balkan-lk-l-r-n-turnege-chykty/ Турсунбеков дипломатиялык миссиясын аяктап жаткан АКШ элчисин кабыл алды Tue, 25 Jul 2017 16:17:32 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/tursunbekov-diplomatiialyk-missiiasyn-aiaktap-zhatkan-aksh-elchisin-kabyl-aldy/ http://kabar.kg/kyr/news/tursunbekov-diplomatiialyk-missiiasyn-aiaktap-zhatkan-aksh-elchisin-kabyl-aldy/ Москвада 22 жашар кыргызстандык 45 жаштагы аялды зордуктады деп айыпталууда Tue, 25 Jul 2017 16:08:47 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/moskvada-22-zhashar-kyrgyzstandyk-45-zhashtagy-aialdy-zorduktady-dep-aiyptaluuda/ http://kabar.kg/kyr/news/moskvada-22-zhashar-kyrgyzstandyk-45-zhashtagy-aialdy-zorduktady-dep-aiyptaluuda/ Англис тилинен сабак берген мугалимдер квалификациясын жогорулатуу курсунан өтөт Tue, 25 Jul 2017 15:34:54 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/anglis-tilinen-sabak-bergen-mugalimder-kvalifikatciiasyn-zhogorulatuu-kursunan-t-t/ http://kabar.kg/kyr/news/anglis-tilinen-sabak-bergen-mugalimder-kvalifikatciiasyn-zhogorulatuu-kursunan-t-t/ Атамбаев Россиянын окумуштуу-тарыхчылары менен Алтай цивилизациясы долбоорун алдыга жылдырууну талкуулады Tue, 25 Jul 2017 15:17:19 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/atambaev-rossiianyn-okumushtuu-tarykhchylary-menen-altai-tcivilizatciiasy-dolboorun-aldyga-zhyldyruunu-talkuulady/ http://kabar.kg/kyr/news/atambaev-rossiianyn-okumushtuu-tarykhchylary-menen-altai-tcivilizatciiasy-dolboorun-aldyga-zhyldyruunu-talkuulady/ Адистердин баасы: Билим берүү тармагынын маселелери премьер-министр Жээнбековдун көңүл борборунда Tue, 25 Jul 2017 15:10:04 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/adisterdin-baasy-bilim-ber-tarmagynyn-maseleleri-prem-er-ministr-zheenbekovdun-k-l-borborunda/ http://kabar.kg/kyr/news/adisterdin-baasy-bilim-ber-tarmagynyn-maseleleri-prem-er-ministr-zheenbekovdun-k-l-borborunda/ Өлкөдө инвесторлорго жеткиликтүү либералдык салык шарттары түзүлгөн - Кожошев Tue, 25 Jul 2017 14:57:17 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/lk-d-investorlorgo-zhetkilikt-liberaldyk-salyk-sharttary-t-z-lg-n-kozhoshev/ http://kabar.kg/kyr/news/lk-d-investorlorgo-zhetkilikt-liberaldyk-salyk-sharttary-t-z-lg-n-kozhoshev/ Жалал-Абад: жарым жылда инвестиция тартып келүү артты Tue, 25 Jul 2017 14:32:41 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zhalal-abad-zharym-zhylda-investitciia-tartyp-kel-artty/ http://kabar.kg/kyr/news/zhalal-abad-zharym-zhylda-investitciia-tartyp-kel-artty/ Кыргызстан Тажикстан жаштары чек ара аймагында мектеп китепканасын курушту Tue, 25 Jul 2017 14:26:35 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstan-tazhikstan-zhashtary-chek-ara-aimagynda-mektep-kitepkanasyn-kurushtu/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstan-tazhikstan-zhashtary-chek-ara-aimagynda-mektep-kitepkanasyn-kurushtu/ Кыргызстан Астанада көк бөрү боюнча дүйнө чемпионатына катышат Tue, 25 Jul 2017 13:58:39 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstan-astanada-k-k-b-r-boiuncha-d-ino-chempionatyna-katyshat/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstan-astanada-k-k-b-r-boiuncha-d-ino-chempionatyna-katyshat/ Пакистандагы теракттан кеминде 25 киши мерт болду Tue, 25 Jul 2017 13:44:59 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/pakistandagy-terakttan-keminde-25-kishi-mert-boldu/ http://kabar.kg/kyr/news/pakistandagy-terakttan-keminde-25-kishi-mert-boldu/ Россия чочко тумоосунан улам Казакстан менен чек арасында карантин жарыялады Tue, 25 Jul 2017 12:42:10 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/rossiia-chochko-tumoosunan-ulam-kazakstan-menen-chek-arasynda-karantin-zharyialady/ http://kabar.kg/kyr/news/rossiia-chochko-tumoosunan-ulam-kazakstan-menen-chek-arasynda-karantin-zharyialady/ Кыргызстандык бийчи дүйнөлүк бий сынагына катышат Tue, 25 Jul 2017 12:33:09 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstandyk-biichi-d-in-l-k-bii-synagyna-katyshat/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstandyk-biichi-d-in-l-k-bii-synagyna-katyshat/ Японияда 6 адам ысыктан каза тапты Tue, 25 Jul 2017 12:31:40 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/iaponiiada-6-adam-ysyktan-kaza-tapty/ http://kabar.kg/kyr/news/iaponiiada-6-adam-ysyktan-kaza-tapty/ Өкмөт тарых эстеликтерин жандантат Tue, 25 Jul 2017 12:12:12 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/km-t-tarykh-estelikterin-zhandantat/ http://kabar.kg/kyr/news/km-t-tarykh-estelikterin-zhandantat/ Чүй облусунда эр эңиш Федерациясынын президентинин кубогу болуп өттү Tue, 25 Jul 2017 12:12:16 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ch-i-oblusunda-er-e-ish-federatciiasynyn-prezidentinin-kubogu-bolup-tt/ http://kabar.kg/kyr/news/ch-i-oblusunda-er-e-ish-federatciiasynyn-prezidentinin-kubogu-bolup-tt/ Ашхабад "жабык шаарга" айланды Tue, 25 Jul 2017 11:38:24 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ashkhabad-zhabyk-shaarga-ailandy/ http://kabar.kg/kyr/news/ashkhabad-zhabyk-shaarga-ailandy/ Боом капчыгайында жол кырсыгынан бир адам каза болуп, үчөө жабыркады Tue, 25 Jul 2017 11:26:33 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/boom-kapchygaiynda-zhol-kyrsygynan-bir-adam-kaza-bolup-ch-zhabyrkady/ http://kabar.kg/kyr/news/boom-kapchygaiynda-zhol-kyrsygynan-bir-adam-kaza-bolup-ch-zhabyrkady/ Пакистандагы терактан кыргыз жарандары жабыркаган жок - ТИМ Tue, 25 Jul 2017 10:58:39 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/pakistandagy-terakttan-kyrgyz-zharandary-zhabyrkagan-zhok-tim/ http://kabar.kg/kyr/news/pakistandagy-terakttan-kyrgyz-zharandary-zhabyrkagan-zhok-tim/ Атамбаев Түркмөнстандын Президенти менен телефон аркылуу сүйлөштү Tue, 25 Jul 2017 10:52:33 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/atambaev-t-rkm-nstandyn-prezidenti-menen-telefon-arkyluu-s-il-sht/ http://kabar.kg/kyr/news/atambaev-t-rkm-nstandyn-prezidenti-menen-telefon-arkyluu-s-il-sht/ Сокулукта сууга аккан кызды издөө иштери 5 күндөн бери уланууда Tue, 25 Jul 2017 10:49:47 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/sokulukta-suuga-akkan-kyzdy-izd-ishteri-5-k-nd-n-beri-ulanuuda/ http://kabar.kg/kyr/news/sokulukta-suuga-akkan-kyzdy-izd-ishteri-5-k-nd-n-beri-ulanuuda/ Оштогу Ак-Буура суусуна аккан өспүрүм Өзбекстандан табылды Tue, 25 Jul 2017 10:38:58 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/oshtogu-ak-buura-suusuna-akkan-sp-r-m-zbekstandan-tabyldy/ http://kabar.kg/kyr/news/oshtogu-ak-buura-suusuna-akkan-sp-r-m-zbekstandan-tabyldy/