RSS http://kabar.kg/kyr/rss/ Fri, 24 Feb 2017 00:14:06 +0600 Kabar.kg 60 “Ыйман, адеп жана маданияттуулук жылынын” логотибин иштеп чыгууга сынак жарыяланды Thu, 23 Feb 2017 13:35:17 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/yiman-adep-zhana-madaniiattuuluk-zhylynyn-logotibin-ishtep-chyguuga-synak-zharyialandy/ http://kabar.kg/kyr/news/yiman-adep-zhana-madaniiattuuluk-zhylynyn-logotibin-ishtep-chyguuga-synak-zharyialandy/ Министр Улан Исраилов КЭРдин коомдук коопсуздук министринин орун басары менен жолукту Thu, 23 Feb 2017 13:13:37 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ministr-ulan-israilov-kerdin-koomduk-koopsuzduk-ministrinin-orun-basary-menen-zholuktu/ http://kabar.kg/kyr/news/ministr-ulan-israilov-kerdin-koomduk-koopsuzduk-ministrinin-orun-basary-menen-zholuktu/ НАСА Жерге окшош жети планета табылганын билдирди Thu, 23 Feb 2017 12:38:29 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/nasa-zherge-okshosh-zheti-planeta-tabylganyn-bildirdi/ http://kabar.kg/kyr/news/nasa-zherge-okshosh-zheti-planeta-tabylganyn-bildirdi/ Чыныбай Турсунбеков: “Мекенибизди коргоо кыргызстандыктардын сыймыктанып аткарчу асыл милдети” Thu, 23 Feb 2017 12:33:50 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/chynybai-tursunbekov-mekenibizdi-korgoo-kyrgyzstandyktardyn-syimyktanyp-atkarchu-asyl-mildeti/ http://kabar.kg/kyr/news/chynybai-tursunbekov-mekenibizdi-korgoo-kyrgyzstandyktardyn-syimyktanyp-atkarchu-asyl-mildeti/ Аймактарды өнүктүрүү концепциясы инвесторлорго КРнын аймактарында түрдүү тармактарды өнүктүрүүгө багыт берет - Данияр Иманалиев Thu, 23 Feb 2017 12:10:36 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/aimaktardy-n-kt-r-kontceptciiasy-investorlorgo-krnyn-aimaktarynda-t-rd-tarmaktardy-n-kt-r-g-bagyt-beret-daniiar-imanaliev/ http://kabar.kg/kyr/news/aimaktardy-n-kt-r-kontceptciiasy-investorlorgo-krnyn-aimaktarynda-t-rd-tarmaktardy-n-kt-r-g-bagyt-beret-daniiar-imanaliev/ “Апамды издеп” фильми "Одноклассникиде" көрсөтүлөт Thu, 23 Feb 2017 11:49:09 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/apamdy-izdep-fil-mi-odnoklassnikide-k-rs-t-l-t/ http://kabar.kg/kyr/news/apamdy-izdep-fil-mi-odnoklassnikide-k-rs-t-l-t/ Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков: “Мекенди коргоочулар майрамы эрдикти, ар-намыстуулукту даңазалайт” Thu, 23 Feb 2017 10:58:25 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/prem-er-ministr-sooronbai-zheenbekov-mekendi-korgoochular-mairamy-erdikti-ar-namystuuluktu-da-azalait/ http://kabar.kg/kyr/news/prem-er-ministr-sooronbai-zheenbekov-mekendi-korgoochular-mairamy-erdikti-ar-namystuuluktu-da-azalait/ Алмазбек Атамбаев: “23-февраль майрамы - эрдиктин, каармандыктын жана чыныгы мекенчилдиктин символу” Thu, 23 Feb 2017 10:31:50 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/almazbek-atambaev-23-fevral-erdiktin-kaarmandyktyn-zhana-chynygy-mekenchildiktin-simvolu/ http://kabar.kg/kyr/news/almazbek-atambaev-23-fevral-erdiktin-kaarmandyktyn-zhana-chynygy-mekenchildiktin-simvolu/ Россия Президенти Владимир Путин Кыргызстанга расмий иш сапары менен келет Wed, 22 Feb 2017 18:38:51 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/rossiia-prezidenti-vladimir-putin-kyrgyzstanga-rasmii-vizit-menen-kelet/ http://kabar.kg/kyr/news/rossiia-prezidenti-vladimir-putin-kyrgyzstanga-rasmii-vizit-menen-kelet/ Бишкекте КР менен ЕБнын ортосундагы кызматташтык тууралуу жаңы келишим долбоорун даярдоо талкууланды Wed, 22 Feb 2017 18:35:35 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-kr-menen-ebnyn-ortosundagy-kyzmattashtyk-tuuraluu-zha-y-kelishim-dolboorun-daiardoo-talkuulandy/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-kr-menen-ebnyn-ortosundagy-kyzmattashtyk-tuuraluu-zha-y-kelishim-dolboorun-daiardoo-talkuulandy/ Чыныбай Турсунбеков: “Сары өзөн Чүй - берекелүү жер, Жараткан жазган мындай белегин туура колдонолу” Wed, 22 Feb 2017 18:26:50 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/chynybai-tursunbekov-sary-z-n-ch-i-berekel-zher-zharatkan-zhazgan-myndai-belegin-tuura-koldonolu/ http://kabar.kg/kyr/news/chynybai-tursunbekov-sary-z-n-ch-i-berekel-zher-zharatkan-zhazgan-myndai-belegin-tuura-koldonolu/ 15-20 жылдап иштеген бир топ медиктер электрондук система киргизүүгө каршы чыгышууда - Талантбек Батыралиев Wed, 22 Feb 2017 18:20:59 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/15-20-zhyldap-ishtegen-bir-top-medikter-elektronduk-sistema-kirgiz-g-karshy-chygyshuuda-talantbek-batyraliev/ http://kabar.kg/kyr/news/15-20-zhyldap-ishtegen-bir-top-medikter-elektronduk-sistema-kirgiz-g-karshy-chygyshuuda-talantbek-batyraliev/ Азия оюндары : Евгений Тимофеев гигант- слаломдо 8-орунду ээледи Wed, 22 Feb 2017 17:54:32 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/aziia-oiundary-evgenii-timofeev-gigant-slalomdo-8-orundu-eeledi/ http://kabar.kg/kyr/news/aziia-oiundary-evgenii-timofeev-gigant-slalomdo-8-orundu-eeledi/ Президенттин алдындагы сот реформасы боюнча Кеңештин кезектеги отуруму болду Wed, 22 Feb 2017 17:29:56 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/prezidenttin-aldyndagy-sot-reformasy-boiuncha-ke-eshtin-kezektegi-oturumu-boldu/ http://kabar.kg/kyr/news/prezidenttin-aldyndagy-sot-reformasy-boiuncha-ke-eshtin-kezektegi-oturumu-boldu/ Өкмөттө КРнын 2017-2020-жылдарга аймактарды өнүктүрүү саясаты Концепциясынын долбоору сунушталды Wed, 22 Feb 2017 17:25:05 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/km-tt-krnyn-2017-2020-zhyldarga-aimaktardy-n-kt-r-saiasaty-kontceptciiasynyn-dolbooru-sunushtaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/km-tt-krnyn-2017-2020-zhyldarga-aimaktardy-n-kt-r-saiasaty-kontceptciiasynyn-dolbooru-sunushtaldy/ КМДБ: “Кыргызстандын муфтийи жогорку светтик жана жогорку диний билимге ээ” Wed, 22 Feb 2017 17:05:27 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kmdb-kyrgyzstandyn-muftiii-zhogorku-svettik-zhana-zhogorku-dinii-bilimge-ee/ http://kabar.kg/kyr/news/kmdb-kyrgyzstandyn-muftiii-zhogorku-svettik-zhana-zhogorku-dinii-bilimge-ee/ Баткен облусунда бажычылар мыйзамсыз тоок этин алып кирүү фактыларын аныктады Wed, 22 Feb 2017 16:32:05 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/batken-oblusunda-bazhychylar-myizamsyz-took-etin-alyp-kir-faktylaryn-anyktady/ http://kabar.kg/kyr/news/batken-oblusunda-bazhychylar-myizamsyz-took-etin-alyp-kir-faktylaryn-anyktady/ Өлкөдө 2014-2018-жылдарга балдардын укугун коргоо боюнча Мамлекеттик программанын алкагында балдардын жана өспүрүмдөрдүн ишин күчөтүү зарыл - Өкмөт Wed, 22 Feb 2017 16:26:05 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/lk-d-2014-2018-zhyldarga-baldardyn-ukugun-korgoo-boiuncha-mamlekettik-programmanyn-alkagynda-baldardyn-zhana-sp-r-md-rd-n-ishin/ http://kabar.kg/kyr/news/lk-d-2014-2018-zhyldarga-baldardyn-ukugun-korgoo-boiuncha-mamlekettik-programmanyn-alkagynda-baldardyn-zhana-sp-r-md-rd-n-ishin/ Айбек Бегимкулов Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон районунун акими болуп дайындалды Wed, 22 Feb 2017 16:05:16 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/aibek-begimkulov-zhalal-abad-oblusunun-bazar-korgon-raionunun-akimi-bolup-daiyndaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/aibek-begimkulov-zhalal-abad-oblusunun-bazar-korgon-raionunun-akimi-bolup-daiyndaldy/ Таалайбек Долдоев Базар-Коргон районунун экими кызматынан бошотулду Wed, 22 Feb 2017 16:02:59 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/taalaibek-doldoev-bazar-korgon-raionunun-ekimi-kyzmatynan-boshotuldu/ http://kabar.kg/kyr/news/taalaibek-doldoev-bazar-korgon-raionunun-ekimi-kyzmatynan-boshotuldu/ Чүйдүн Кошой-Коргон айылындагы бала бакча имаратында жайгашкан мектепке акча каражаты тапшырыды Wed, 22 Feb 2017 15:35:17 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ch-id-n-koshoi-korgon-aiylyndagy-bala-bakcha-imaratynda-zhaigashkan-mektepke-akcha-karazhaty-tapshyrydy/ http://kabar.kg/kyr/news/ch-id-n-koshoi-korgon-aiylyndagy-bala-bakcha-imaratynda-zhaigashkan-mektepke-akcha-karazhaty-tapshyrydy/ ӨКМнын гуманитардык жүгү Чаткал жана Каныш-Кыя айыл аймактарына жеткирилди Wed, 22 Feb 2017 15:31:45 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kmnyn-gumanitardyk-zh-g-chatkal-zhana-kanysh-kyia-aiyl-aimaktaryna-zhetkirildi/ http://kabar.kg/kyr/news/kmnyn-gumanitardyk-zh-g-chatkal-zhana-kanysh-kyia-aiyl-aimaktaryna-zhetkirildi/ Жогорку Кеңештин төрагасы акиташ чыгаруучу завод жана “Кызыл-Октябрь” айыл чарба кооперативи менен таанышты Wed, 22 Feb 2017 15:29:04 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zhogorku-ke-eshtin-t-ragasy-akitash-chygaruuchu-shamalin-resurs-zavodu-zhana-kyzyl-oktiabr-aiyl-charba-kooperativi-menen/ http://kabar.kg/kyr/news/zhogorku-ke-eshtin-t-ragasy-akitash-chygaruuchu-shamalin-resurs-zavodu-zhana-kyzyl-oktiabr-aiyl-charba-kooperativi-menen/ Ысык-Көл областтык сотунда жергиликтүү соттордун катышуусу менен кеңешме өттү Wed, 22 Feb 2017 15:25:36 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ysyk-k-l-oblasttyk-sotunda-zhergilikt-sottordun-katyshuusu-menen-ke-eshme-tt/ http://kabar.kg/kyr/news/ysyk-k-l-oblasttyk-sotunda-zhergilikt-sottordun-katyshuusu-menen-ke-eshme-tt/ Бишкектеги мектептерге 100% видеобайкоо орнотулат Wed, 22 Feb 2017 14:51:52 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkektegi-mektepterge-100-videobaikoo-ornotulat/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkektegi-mektepterge-100-videobaikoo-ornotulat/ ОшМУда пластикалык терезе, каалга жана эмеректерди жасоочу өндүрүштүк лаборатория ачылды Wed, 22 Feb 2017 14:18:51 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/oshmuda-plastikalyk-tereze-kaalga-zhana-emerekterdi-zhasoochu-nd-r-sht-k-laboratoriia-achyldy/ http://kabar.kg/kyr/news/oshmuda-plastikalyk-tereze-kaalga-zhana-emerekterdi-zhasoochu-nd-r-sht-k-laboratoriia-achyldy/ А.Атамбаев жубайы жана жазуучу Ч.Айтматов менен, сүрөт президенттин үй-бүлөлүк альбомунан алынды Wed, 22 Feb 2017 14:14:19 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/a.atambaev-kelinchegi-zhana-zhazuuchu-ch.aitmatov-menen-s-r-t-prezidenttin-i-b-l-l-k-al-bomunan/ http://kabar.kg/kyr/news/a.atambaev-kelinchegi-zhana-zhazuuchu-ch.aitmatov-menen-s-r-t-prezidenttin-i-b-l-l-k-al-bomunan/ Президент экономиканы туруктуу өнүктүрүү үчүн коопсуздукту камсыз кылуунун маанисин белгиледи Wed, 22 Feb 2017 14:09:01 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/prezident-ekonomikany-turuktuu-n-kt-r-ch-n-koopsuzduktu-kamsyz-kyluunun-maanisin-belgiledi/ http://kabar.kg/kyr/news/prezident-ekonomikany-turuktuu-n-kt-r-ch-n-koopsuzduktu-kamsyz-kyluunun-maanisin-belgiledi/ Бишкектин окуучулары “Жоокер-2017” аскер-спорт оюндарына катышты Wed, 22 Feb 2017 14:04:34 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkektin-okuuchulary-zhooker-2017-asker-sport-oiundaryna-katyshty/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkektin-okuuchulary-zhooker-2017-asker-sport-oiundaryna-katyshty/ КР элчиси менен Түркиянын башкаруучу партиясынын башчысынын орун басары эки тараптуу мамилелерди активдештирүүнү талкуулашты Wed, 22 Feb 2017 11:36:05 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kr-elchisi-menen-t-rkiianyn-bashkaruuchu-partiiasynyn-bashchysynyn-orun-basary-eki-taraptuu-mamilelerdi-aktivdeshtir-n/ http://kabar.kg/kyr/news/kr-elchisi-menen-t-rkiianyn-bashkaruuchu-partiiasynyn-bashchysynyn-orun-basary-eki-taraptuu-mamilelerdi-aktivdeshtir-n/